Κτηματολόγιο | Διόρθωση αρχικής εγγραφής κατα αγνώστου ιδιοκτήτη

Διόρθωση αρχικής εγγραφής κατα αγνώστου ιδιοκτήτη στα κτηματολογικά βιβλία σύμφωνα άρθ.6 παρ. 3 ν. 2664/1998, όπως αντ/κε από το  άρθ. 2 παρ.2 ν. 3481/2006

 

 

Αριθμός Απόφασης

3519/2012

Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η Κτηματολογική Δικαστής Αναστασία Ι. Σιώμου, Πρωτοδίκης, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, με τη σύμπραξη της Γραμματέως Μαρίας Γιαννίμπα.

Συζήτησε δημόσια στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 6 Απριλίου 2012, την υπόθεση:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: …….. ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια Δικηγόρο του Ασημίνα Σακελλαρίου.

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η αίτηση του που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 234479/2009 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 12185/2.12.2009, προσδιορίστηκε για 1.10.2010 και γράφτηκε στο πινάκιο. Κατά τη δικάσιμο εκείνη το Δικαστήριο ανέβαλε την υπόθεση για την παραπάνω δικάσιμο (6.4.2012) και γράφτηκε στο πινάκιο (ΡΚ2-36).

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια Δικηγόρος του αιτούντος ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις του.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Η έννοια του διαδίκου, όπως αυτή καθορίζεται στο πλαίσιο της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, δεν προσαρμόζεται στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, στην οποία δεν υπάρχει αντιδικία, αλλά μετέχουν στη διαδικασία αυτή οι ενδιαφερόμενοι για το ρυθμιστικό μέτρο, οι οποίοι αποκτούν την ιδιότητα του διαδίκου: α) με την υποβολή της αίτησης για την εκδίκαση ορισμένης υπόθεσης της εκούσιας δικαιοδοσίας, β) με την κλήτευση τους στη διαδικασία αυτή κατόπιν διαταγής του αρμόδιου δικαστηρίου (άρθρο 748 παρ. 3 ΚΠολΔ), γ) με την άσκηση κύριας ή πρόσθετης παρέμβασης (άρθρο 752 ΚΠολΔ), δ) με την προσεπίκληση τους που γίνεται με πρωτοβουλία κάθε διαδίκου ή αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθ. 753). Συνεπώς, κατά την ανωτέρω διαδικασία ο καθ’ ου η αίτηση δεν προσλαμβάνει την ιδιότητα του διαδίκου με μόνη την απεύθυνση της αίτησης εναντίον του, αν δεν κλητεύθηκε ύστερα από διαταγή του δικαστηρίου, δεν προσκλήθηκε ή δεν άσκησε παρέμβαση, ακόμη και όταν, χωρίς πάντως να ασκήσει παρέμβαση, παραστεί στη δίκη (ΑΠ 41/2003 ΕλλΔνη 2003.434, ΑΠ 1305/1994 ΕλλΔνη 1996. 638, Κεραμεύς/ Κονδύλης/ Νίκας ΚΠολΔ II (2000), άρθρα 739-866, αριθ. 10-12).

ΙΙ. Περαιτέρω, το άρθρο 6 παρ. 3 περίπτωση α’ του ν. 2664/1998 όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3481/2.8.2006, ορίζει: «Στην περίπτωση των αρχικών εγγραφών με την ένδειξη “άγνωστου ιδιοκτήτη” κατά  την  έννοια  της  παραγράφου 1 του άρθρου 9, αντί της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αγωγής, η διόρθωση μπορεί να ζητηθεί με αίτηση εκείνου που ισχυρίζεται ότι έχει εγγραπτέο στο Κτηματολόγιο δικαίωμα, η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου και, μέχρις ότου οριστεί αυτός, στο Μονομελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κατάθεση της και επί ποινή απαραδέκτου, η αίτηση αυτή κοινοποιείται από τον αιτούντα στο Ελληνικό Δημόσιο και εγγράφεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση της κύριας παρέμβασης. Εάν στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου έχουν ήδη καταχωριστεί και άλλες αιτήσεις ή κύριες παρεμβάσεις με αντίστοιχο περιεχόμενο, η μεταγενέστερη αίτηση κοινοποιείται από τον αιτούντα επί ποινή απαραδέκτου και εντός της ως άνω προθεσμίας στους προηγούμενους αιτούντες ή κυρίως παρεμβαίνοντες. Η κοινοποίηση της αίτησης στις ανωτέρω περιπτώσεις γίνεται με επίδοση  επικυρωμένου   αντιγράφου   της. Εφόσον η αίτηση γίνει  τελεσιδίκως δεκτή, διορθώνεται η εγγραφή». Από τις συνδυασμένες ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι στην περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, όταν με την ανακριβή εγγραφή φέρεται το ακίνητο ως “άγνωστου ιδιοκτήτη”, όποιος   ισχυρίζεται ότι έχει εγγραπτέο στο Κτηματολόγιο δικαίωμα, ασκεί αίτηση ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου (και μέχρι να οριστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας του ακινήτου), που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, προκειμένου να ζητήσει τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής. Αντικείμενο της Δίκης αυτής είναι η διαπίστωση της ύπαρξης εγγραπτέου δικαιώματος κατά το χρόνο καταχώρισης της πρώτης εγγραφής είτε του αιτούντος είτε δικαιοπαρόχου του και η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής σύμφωνα με αυτή τη διαπίστωση, χωρίς τη διάγνωση κανενός αμφισβητούμενου δικαιώματος, αφού η εγγραφή “άγνωστου ιδιοκτήτη” δεν ενέχει τέτοια αμφισβήτηση αλλά ακριβώς την έλλειψη διαπίστωσης του δικαιώματος συγκεκριμένου δικαιούχου. Συνακόλουθα του παραπάνω αντικειμένου της Δίκης είναι τα εξής: α) Ο νόμος δεν προβλέπει την απεύθυνση της ως άνω αίτησης εναντίον οποιουδήποτε, όπως του Ελληνικού Δημοσίου, του ΟΚΧΕ, του Προϊσταμένου του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου ή άλλου, αν τυχόν δε απευθυνθεί αυτή εναντίον τρίτου, δεν καθίσταται ο τελευταίος διάδικος από το γεγονός και μόνον τούτο, β) Δεν απαιτείται να ζητηθεί με την εν λόγω αίτηση η αναγνώριση δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή πρώτη εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, ούτε να περιληφθεί αντίστοιχη διάταξη στην απόφαση που θα εκδοθεί, καθώς αντικείμενο της Δίκης που ανοίγεται δεν  είναι  η  αυθεντική  διάγνωση   δικαιώματος που αμφισβητείται, ανεξαρτήτως του ότι ελέγχεται ως προϋπόθεση η ύπαρξη συγκεκριμένου δικαιώματος για τη ζητούμενη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής, χωρίς όμως να καλύπτεται με ισχύ δεδικασμένου. Γι’ αυτό, άλλωστε, η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2664/1998, όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3481/2006, αναφέρεται μόνο στη διόρθωση της πρώτης εγγραφής και όχι και στην αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την εγγραφή αυτή, όπως προβλέπει η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2  του ν. 2664/1998 στο πλαίσιο της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας. Ας σημειωθεί ακόμη ότι η αναγνώριση τέτοιου δικαιώματος στο πλαίσιο της εκούσιας δικαιοδοσίας θα είχε ως συνέπεια, με την τελεσιδικία της απόφασης, να αναγνωρίζεται το δικαίωμα τούτο έναντι πάντων, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους στη δίκη, που βέβαια δεν ισχύει στην αμφισβητούμενη διαδικασία και δεν είναι αυτός ο σκοπός του νόμου. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη της περ. β’ της ίδιας παραγράφου (3), με την πιο πάνω αίτηση μπορεί να ζητηθεί η διόρθωση της εγγραφής και στην περίπτωση που ο αιτών επικαλείται ως τίτλο κτήσης πράξη μεταγραπτέα κατά το άρθρο 1192 αρ. 1-4 ΑΚ, η οποία δεν έχει μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο. Εξάλλου, κατά το άρθρο 7α παρ.1 περ. α’ του αυτού νόμου, σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής, για τη διόρθωση της οποίας ισχύουν όσα ορίζονται στα άρθρα 6  και  7,  μέχρι την οριστικοποίηση της ισχύουν τα ακόλουθα: Τα μη καταχωρισθέντα στις πρώτες εγγραφές δικαιώματα μεταβιβάζονται και επιβαρύνονται σύμφωνα   με τις οικείες   γι’ αυτά   διατάξεις, χωρίς να απαιτείται και η τήρηση της τυχόν προβλεπομένης στις διατάξεις αυτές προϋπόθεσης της εγγραφής της σχετικής πράξης στο κτηματολόγιο. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας, εφόσον ο μεταβιβάζων δεν έχει ασκήσει και καταχωρίσει στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου την αγωγή που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6, την εγγραφή αναπληρώνει η εκ μέρους του αποκτώντος άσκηση και η με επιμέλεια του καταχώριση της αγωγής αυτής στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου.

Στην προκείμενη περίπτωση ο αιτών εκθέτει ότι κατά το χρόνο ενάρξεως του κτηματολογίου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής (11.4.2005)  ο  αιτών  ήταν  ψιλός  κύριος  και  η   ήδη  από 13.10.2006 αποβιώσασα μητέρα του….. ήταν ισόβια επικαρπώτρια της περιγραφόμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας οικοδομής, δυνάμει του αναφερόμενου πωλητηρίου συμβολαίου, νομίμως μεταγεγραμμένου [Α-1 διαμέρισμα Α' ορόφου Α' συγκροτήματος, 109 τμ, με ποσοστό συγκυριότητας επί του οικοπέδου 32 χιλιοστά]. Ότι κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης – που έχει ήδη περαιωθεί – στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου βρίσκεται η ένδικη οριζόντια ιδιοκτησία, αυτή δεν καταχωρίστηκε αυτοτελώς αλλά το ποσοστό συγκυριότητας που αντιστοιχεί σε αυτή έχει συμπεριληφθεί στον ενιαίο ΚΑΕΚ …..(οριζόντιας ιδιοκτησίας) με συνολικό ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου 42 χιλιοστά, και φέρεται εσφαλμένως ως αγνώστου κυρίου σε ποσοστό 50/100. Με βάση το ιστορικό αυτό ζητεί να διορθωθεί η πρώτη εγγραφή ώστε να καταχωριστούν τα παραπάνω δικαιώματα,   στο ένδικο    ποσοστό   50/100 εξ αδιαιρέτου επί του παραπάνω ακινήτου, αντί της εσφαλμένης εγγραφής «άγνωστος κύριος».

Η αίτηση παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί κατά την προκείμενη ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή του Πρωτοδικείου Αθηνών που είναι αρμόδιος κατά τόπο (άρθρο 6 παρ. 3 ν. 2664/1998, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3481/2.8.2006), δεδομένου ότι για το παραδεκτό αυτής, 1) κοινοποιήθηκε εμπρόθεσμα στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2664/1998, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3481/2.8.2006 (υπ’ αριθ. 4846/11.12.2009 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Βασιλείου Κουτσογιάννη και 2) καταχωρίστηκε εμπρόθεσμα στα βιβλία του αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου Αγίας Παρασκευής σύμφωνα με την αυτή ως άνω διάταξη (υπ’ αριθ. πρωτ. 5995/8.12.2009 πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης). Η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις προπαρατεθείσες διατάξεις καθώς και σ’ εκείνες των άρθρων 513, 1002, 1033, 1117, 1192, 1198 ΑΚ, και επομένως πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από τα έγγραφα που προσκομίζει ο αιτών αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Δυνάμει του υπ’ αριθ. …..1979 πωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών …….., νομίμως μεταγεγραμμένου στις 14.4.1979 (υποθ/κείο Αγίας Παρασκευής, τόμος: …, αριθμός: …) ο αιτών απέκτησε την ψιλή κυριότητα και η ήδη από 13.10.2006 αποβιώσασα μητέρα του, ….απέκτησε την ισόβια επικαρπία της παρακάτω ένδικης οριζόντιας ιδιοκτησίας του συγκροτήματος Α’ (Άλφα κεφαλαίο) της πολυκατοικίας που είναι κτισμένη σε οικόπεδο κείμενο εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Αγίας Παρασκευής Απικής, επί της οδού ……..και ειδικότερα: το υπό στοιχεία Α-1  (Άλφα κεφαλαίο αριθμός ένα) διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, με επιφάνεια 109 τετραγωνικών μέτρων και ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο 32 χιλιοστά εξ αδιαιρέτου, στο οποίο ανήκει η αποκλειστική  χρήση της υπό στοιχεία ….θέσης στάθμευσης αυτοκίνητοι επί του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου. Η ένδικη οριζόντια ιδιοκτησία έχει συσταθεί με την υπ’ αριθ. …..1975 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας του ως άνω συμβολαιογράφου Αθηνών ….., νομίμως μεταγεγραμμένη, όπως αυτή τροποποιήθηκε. Με την με αριθ. 291/1.4.2005 απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) (ΦΕΚ 460/Β/11.4.2005) διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Αγίας Παρασκευής και ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης του κτηματολογίου στην περιοχή αυτή η 11.4.2005. Στα πιο πάνω κτηματολογικά βιβλία η ένδικη οριζόντια ιδιοκτησία δεν έχει καταχωριστεί   αυτοτελώς    αλλά το ποσοστό συγκυριότητας που  αντιστοιχεί σε αυτή έχει συμπεριληφθεί στον ενιαίο ΚΑΕΚ 050020511003/0/23 (οριζόντιας ιδιοκτησίας), με συνολικό ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου 42 χιλιοστά, και φέρεται εσφαλμένως ως αγνώστου: κυρίου σε ποσοστό 50/100, το οποίο είναι το ένδικο στην παρούσα Δίκη, ενώ κατά το λοιπό ποσοστό 50/100 φέρεται ότι ανήκει κατά κυριότητα στην …… (μη διάδικο), ως προς το τελευταίο δε αυτό ποσοστό, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4023/2011 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού (τακτική διαδικασία) έχουν αναγνωριστεί τα υφιστάμενα κατά την έναρξη του κτηματολογίου δικαιώματα ψιλής κυριότητας του αιτούντος και ισόβιας επικαρπίας της αποβιωσάσης μητέρας του, και έχει διαταχθεί η αντίστοιχη διόρθωση της εσφαλμένης πρώτης εγγραφής. Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν και να διαταχθεί η διόρθωση της πρώτης εγγραφής στα οικεία κτηματολογικά βιβλία, ώστε να καταχωριστεί ότι κατά το χρόνο ενάρξεως του κτηματολογίου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής (11.4.2005) ο αιτών ήταν ψιλός κύριος και η ήδη από 13.10.2006 αποβιώσασα μητέρα του ήταν ισόβια επικαρπώτρια του ένδικου ποσοστού 50/100 εξ αδιαιρέτου της ως άνω οριζόντιας ιδιοκτησίας, αυτοτελώς, αντί της εσφαλμένης εγγραφής «άγνωστος κύριος».

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της πρώτης εγγραφής στα βιβλία του κτηματολογικού γραφείου Αγίας Παρασκευής Αττικής για τον ομώνυμο Δήμο ως προς την παρακάτω οριζόντια ιδιοκτησία του συγκροτήματος Α’ (Άλφα κεφαλαίο) της πολυκατοικίας που είναι κτισμένη σε οικόπεδο κείμενο εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής, επί της οδού ….., και ειδικότερα: το υπό στοιχεία … διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, με επιφάνεια …τετραγωνικών μέτρων και ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο …χιλιοστά εξ αδιαιρέτου, στο οποίο ανήκει η αποκλειστική χρήση της υπό στοιχεία … θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου επί του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου, η οποία (οριζόντια ιδιοκτησία) δεν έχει καταχωριστεί αυτοτελώς αλλά το ποσοστό συγκυριότητας που αντιστοιχεί σε αυτή έχει συμπεριληφθεί στον ενιαίο ΚΑΕΚ …..(οριζόντιας ιδιοκτησίας), με συνολικό ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου 42 χιλιοστά, προκειμένου να καταχωριστεί ότι κατά το χρόνο ενάρξεως του κτηματολογίου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Απικής (11.4.2005) ο αιτών ήταν ψιλός κύριος και η ήδη από 13.10.2006 αποβιώσασα μητέρα του, ……… ήταν ισόβια επικαρπώτρια του ένδικου ποσοστού 50/100 εξ αδιαιρέτου της ως άνω οριζόντιας ιδιοκτησίας, αυτοτελώς, αντί της εσφαλμένης εγγραφής «άγνωστος κύριος».

Κτηματολόγιο | Διόρθωση αρχικής εγγραφής κατα γνωστού ιδιοκτήτη

(Κτηματολόγιο) Διόρθωση αρχικής εγγραφής κατα γνωστού ιδιοκτήτη στα κτηματολογικά βιβλία  σύμφωνα άρθ.6 παρ. 3 ν. 2664/1998, όπως αντ/κε από το άρθ. 2 παρ.2 ν. 3481/2006

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

 

 

Αριθμός Αποφάσεως

4023/2011

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

—————

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Δημήτριο Σκουτέρη, Κτηματολογικό Δικαστή – Πρωτοδίκη και από την Γραμματέα Ιωάννα Βέττου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 11/1/2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του καλούντα – ενάγοντα: ………, ο οποίος παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας Δικηγόρου του Ασημίνας Σακελλαρίου.

Της καθης η κλήση – εναγομένης:……………., η οποία  δεν εμφανίστηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο Δικηγόρο.

Προς ον η κοινοποίηση: Η Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Αγίας Παρασκευής που δεν εμφανίστηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο Δικηγόρο.

Ο ενάγων άσκησε την από 17-11-2009 αγωγή του με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 12665/2009 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ζήτησε να γίνει δεκτή. Επί της άνω αγωγής εξεδόθη η υπ’αρ.4130/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία κήρυξε εαυτό αναρμόδιο και παρέπεμψε την εκδίκαση της άνω υποθέσεως στο παρόν δικαστήριο. Την από 17-11-2009 αγωγή του ο ενάγων επανέφερε στο ακροατήριο του παρόντος δικαστηρίου με την από 5-7-2010 κλήση η οποία κατατέθηκε με αριθμό καταθ. Δικογράφου 1765/2010 και προσδιορίστηκε να δικαστεί κατά την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως η πληρεξούσια δικηγόρος του ενάγοντος ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις του.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Ο ενάγων επαναφέρει με την από 27-07-2010 κατατεθείσα στη γραμματεία του δικάζοντος δικαστηρίου, υπό αυξ.αριθ.καταθ. 140186/ 1756/2010 κλήση, την από 02-12-2009 κατατεθείσα στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, υπό αυξ.αριθ.κατάθ.234519/12665/ 2009 αγωγή, μετά την έκδοση της υπ’αριθμ.4130/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας.

Από τη με αριθμό 6146γ/02-08-2010 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών ……., που προσκομίζει και επικαλείται ο καλών, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της από 27-07-2010 κατατεθείσης στη γραμματεία του δικάζοντος δικαστηρίου υπό αυξ.αριθ.καταθ. 140186/1756/2010 κλήσης, με την οποία επαναφέρεται σε συζήτηση μετά την έκδοση της υπ’αριθ.4130/2010 μη οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, η από 02-12-2009 κατατεθείσα υπό αυξ.αριθ. κατάθ.234519/12665/2009 αγωγή του καλούντος-ενάγοντος, η οποία κλήση συνοδεύεται από πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αναφερομένη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην εναγόμενη. Η τελευταία όμως δεν εμφανίστηκε στην παραπάνω δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου αν και κλήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως και συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην (άρθρ.271 Κ.Πολ.Δ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με το νόμο 3994/2011).

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 271 Κ.Πολ.Δ., όπως αυτή τροποποιήθηκε με το νόμο 3994/2011, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 25-07-2011, “1.Αν ο εναγόμενος δεν εμφανιστεί κατά τη συζήτηση ή εμφανιστεί αλλά δεν λάβει μέρος σε αυτήν κανονικά, το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως, αν η αγωγή και η κλήση για συζήτηση επιδόθηκαν σε αυτόν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 2. Αν η αγωγή και η κλήση για συζήτηση δεν επιδόθηκαν εμπρόθεσμα, το δικαστήριο κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση. Διαφορετικά συζητεί την υπόθεση  ερήμην του εναγομένου. 3.Στην περίπτωση ερημοδικίας του εναγομένου, οι περιεχόμενοι στην αγωγή πραγματικοί ισχυρισμοί του ενάγοντος θεωρούνται ομολογημένοι, εκτός αν πρόκειται για γεγονότα για τα οποία δεν επιτρέπεται ομολογία, και η αγωγή γίνεται δεκτή, εφόσον κρίνεται νομικά βάσιμη και δεν υπάρχει ένσταση που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως”. Σύμφωνα δε με την ακροτελεύτια διάταξη, του άρθρου 77 του ως άνω νόμου, “η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει απο τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται ειδικότερα στις επί μέρους διατάξεις”. Επειδή από καμία διάταξη του ίδιου νόμου περιλαμβανομένης και εκείνης του άρθρου 72 παρ.2, δεν ορίζεται ρητά διαφορετική ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης του άρθρου 271 Κ.Πολ.Δ ή άλλος περιορισμός σχετικά με την έκταση εφαρμογής της, αυτή τίθεται σε ισχύ άμεσα από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ και καλύπτει και τις ήδη συζητηθείσες κατά τη ψήφιση του ως άνω νόμου αγωγές επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί κατά την ημερομηνία έναρξης του νόμου, δικαστική απόφαση.

Ο ενάγων εκθέτει στην ένδικη αγωγή ότι είναι αποκλειστικός κύριος του υπό στοιχεία Α-1 διαμερίσματος του πρώτου ορόφου του Α συγκροτήματος της επί τη οδού……. πολυκατοικίας, όπως αυτό ειδικότερα περιγράφεται στο αγωγικό δικόγραφο κατά θέση, όρια και έκταση αξίας 120.000 ευρώ, κειμένου στην κτηματική περιφέρεια του δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής, που περιήλθε στην κυριότητά του κατά την ψιλή του κυριότητα με αγορά (του σχετικού πωλητηρίου συμβολαίου έχοντος νομίμως μεταγραφεί), κατά δε την επικαρπία με κληρονομία της αποβιωσάσης την 13-10-2006 μητέρας του …… Ότι κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης στον ως άνω Δήμο, από παραδρομή δεν υπέβαλλε δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με το ν.2308/1995, όταν δε προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες για την καταχώρησή του, διαπίστωσε ότι από το ΚΑΕΚ του γεωτεμαχίου στο οποίο υφίσταντο τα ακαταχώρητα χιλιοστά επ’αυτού, από τα οποία θα αντλούνταν 32 χιλιοστά για την καταχώρηση της οριζόντιας ιδιοκτησίας του, είχαν αφαιρεθεί 42 χιλιοστά και είχαν καταχωρηθεί σε οριζόντια ιδιοκτησία της εναγομένης με ΚΑΕΚ ……, την οποία προσδιορίζει στο αγωγικό δικόγραφο, μη δυναμένης πλέον συνεπεία της ανωτέρω καταχώρησης, της καταχώρησης και του δικού του εμπράγματου δικαιώματος. Ότι η ιδιοκτησία της εναγομένης, η οποία βρίσκεται σε πολυκατοικία ανεγερθείσα σε άλλο γεωτεμάχιο και σε άλλη οδό του ίδιου δήμου, εμφανίζεται κατόπιν της ανωτέρω εσφαλμένης καταχώρησης, ως οριζόντια ιδιοκτησία της πολυκατοικίας στην οποία υφίσταται η δική του οριζόντια ιδιοκτησία. Μετά από αυτά ζητά να αναγνωριστεί ο ίδιος ψιλός κύριος και η αποβιώσασα μητέρα του  επικαρπώτρια του επιδίκου και να διαταχθεί η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής που καταχωρήθηκε στα κτηματολογικά βιβλία του κτηματολογικού γραφείου Αγίας Παρασκευής.

Η αγωγή παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί κατά την τακτική διαδικασία στο Δικαστήριο αυτό που είναι αρμόδιο καθ’ύλη (άρθρα 6 παρ.2 ν.2664/1998 σε συνδυασμό με 9,10,11 αρ.1, 14 έως 17,18 ΚΠολΔ) και κατά τόπο (άρθρο 29 ΚπολΔ), δεδομένου ότι για το παραδεκτό αυτής, καταχωρίστηκε εμπρόθεσμα στα κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου Αγ.Παρασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ.1 περ.ιβ’ και 5 του ν.2664/1998 και 220 ΚπολΔ (βλ. το με αριθμό πρωτοκ….. πιστοποιητικό καταχώρισης του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου). Είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 6 παρ.1,2 του ν.2664/1998, 513, 1033, 1192, 1198, 1041, 1045 ΑΚ, 70 Κ.Πολ.Δ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ουσίαν ερήμην της εναγομένης.

Κατά της αγωγής δεν υπάρχει ένσταση που να εξετάζεται αυτεπάγγελτα και για τα γεγονότα που αναφέρονται στο δικόγραφό της επιτρέπεται η ομολογία. Πρέπει, κατά συνέπεια, να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ουσίαν, διότι, εφόσον η εναγομένη ερημοδικεί, αποδεικνύονται πλήρως οι πραγματικοί ισχυρισμοί που περιέχονται στο δικόγραφο της αγωγής, δεδομένου ότι θεωρούνται ομολογημένοι, εκ μέρους της ερημοδικαζομένης εναγομένης (άρθρ.271 παρ.3 σε συνδυασμό με το άρθρ. 352 παρ.1 του Κ.Πολ.Δ) και να αναγνωριστεί ότι ο ενάγων είναι ψιλός κύριος, η δε αποβιώσασα στις 13 Οκτωβρίου 2006 μητέρα του ………..επικαρπώτρια του υπό στοιχεία Άλφα ένα (Α-1) διαμερίσματος του πρώτου πάνω από το ισόγειου ορόφου του συγκροτήματος Άλφα (Α) της επί της οδού ………..πολυκατοικίας που φέρεται στα κτηματολογικά βιβλία του κτηματολογικού γραφείου Αγίας Παρασκευής Αττικής με ΚΑΕΚ …., το οποίο έχει εμβαδό 109 τμ και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο γεωτεμάχιο 32/1000 εξ’αδιαιρέτου. Επίσης, να διαταχθεί η διόρθωση της αρχικής εγγραφής που καταχωρήθηκε στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Αγίας Παρασκευής, ώστε το ποσοστό συγκυριότητας του 50% εξ αδιαιρέτου του ΚΑΕΚ ……….. που φέρει ως ιδιοκτήτρια την εναγομένη, να αναγραφεί ο ενάγων ως ψιλός κύριος και η μητέρα του ως επικαρπώτρια του υπό στοιχεία Άλφα ένα (Α-1) διαμερίσματος του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου του συγκροτήματος Άλφα (Α) της επί της οδού ….. πολυκατοικίας, με τίτλο κτήσεως το με αριθμό …. συμβόλαιο αγοράς του συμβολαιογράφου Αθηνών, το οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγ.Παρασκευής στο τόμο …με αριθμό …. Εξάλλου, πρέπει να οριστεί παράβολο για την περίπτωση που η εναγόμενη ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας (άρθρα 501, 502 παρ.1 και 505 παρ.2 του Κ.ΠολΔ)

        ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της εναγομένης.

Ορίζει το παράβολο της ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200) ευρώ.

Δέχεται την αγωγή ως ουσία βάσιμη.

Αναγνωρίζει ότι ο ενάγων είναι ψιλός κύριος, η δε αποβιώσασα στις 13 Οκτωβρίου 2006 μητέρα του…. επικαρπώτρια του υπό στοιχεία Άλφα ένα (Α-1) διαμερίσματος του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου του συγκροτήματος Άλφα (Α) της επί της οδού …. πολυκατοικίας, που φέρεται που φέρεται στα κτηματολογικά βιβλία του κτηματολογικού γραφείου Αγίας Παρασκευής Αττικής με ΚΑΕΚ …… το οποίο έχει εμβαδό 109 τμ και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο γεωτεμάχιο 32/1000 εξ’ αδιαιρέτου.

Διατάζει τη διόρθωση της αρχικής εγγραφής που καταχωρήθηκε στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Αγ.Παρασκευής, ώστε στο ποσοστό συγκυριότητας του 50% εξ’αδιαιρέτου του ΚΑΕΚ ……….. που φέρει ως ιδιοκτήτρια την εναγομένη, να αναγραφεί ο ενάγων ως ψιλός κύριος και η μητέρα του  ως επικαρπώτρια του υπό στοιχεία Άλφα ένα (Α-1) διαμερίσματος του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου του συγκροτήματος Άλφα (Α) της επί της οδού …. πολυκατοικίας,  με τίτλο κτήσεως το με αριθμό 14.446/1979 συμβόλαιο αγοράς του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Πολυχρόνη, το οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου  Αγ.Παρασκευής στο τόμο … με αριθμό ….