Κτηματολόγιο | Διόρθωση αρχικής εγγραφής κατα γνωστού ιδιοκτήτη

(Κτηματολόγιο) Διόρθωση αρχικής εγγραφής κατα γνωστού ιδιοκτήτη στα κτηματολογικά βιβλία  σύμφωνα άρθ.6 παρ. 3 ν. 2664/1998, όπως αντ/κε από το άρθ. 2 παρ.2 ν. 3481/2006

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

 

 

Αριθμός Αποφάσεως

4023/2011

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

—————

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Δημήτριο Σκουτέρη, Κτηματολογικό Δικαστή – Πρωτοδίκη και από την Γραμματέα Ιωάννα Βέττου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 11/1/2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του καλούντα – ενάγοντα: ………, ο οποίος παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας Δικηγόρου του Ασημίνας Σακελλαρίου.

Της καθης η κλήση – εναγομένης:……………., η οποία  δεν εμφανίστηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο Δικηγόρο.

Προς ον η κοινοποίηση: Η Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Αγίας Παρασκευής που δεν εμφανίστηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο Δικηγόρο.

Ο ενάγων άσκησε την από 17-11-2009 αγωγή του με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 12665/2009 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ζήτησε να γίνει δεκτή. Επί της άνω αγωγής εξεδόθη η υπ’αρ.4130/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία κήρυξε εαυτό αναρμόδιο και παρέπεμψε την εκδίκαση της άνω υποθέσεως στο παρόν δικαστήριο. Την από 17-11-2009 αγωγή του ο ενάγων επανέφερε στο ακροατήριο του παρόντος δικαστηρίου με την από 5-7-2010 κλήση η οποία κατατέθηκε με αριθμό καταθ. Δικογράφου 1765/2010 και προσδιορίστηκε να δικαστεί κατά την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως η πληρεξούσια δικηγόρος του ενάγοντος ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις του.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Ο ενάγων επαναφέρει με την από 27-07-2010 κατατεθείσα στη γραμματεία του δικάζοντος δικαστηρίου, υπό αυξ.αριθ.καταθ. 140186/ 1756/2010 κλήση, την από 02-12-2009 κατατεθείσα στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, υπό αυξ.αριθ.κατάθ.234519/12665/ 2009 αγωγή, μετά την έκδοση της υπ’αριθμ.4130/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας.

Από τη με αριθμό 6146γ/02-08-2010 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών ……., που προσκομίζει και επικαλείται ο καλών, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της από 27-07-2010 κατατεθείσης στη γραμματεία του δικάζοντος δικαστηρίου υπό αυξ.αριθ.καταθ. 140186/1756/2010 κλήσης, με την οποία επαναφέρεται σε συζήτηση μετά την έκδοση της υπ’αριθ.4130/2010 μη οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, η από 02-12-2009 κατατεθείσα υπό αυξ.αριθ. κατάθ.234519/12665/2009 αγωγή του καλούντος-ενάγοντος, η οποία κλήση συνοδεύεται από πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αναφερομένη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην εναγόμενη. Η τελευταία όμως δεν εμφανίστηκε στην παραπάνω δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου αν και κλήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως και συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην (άρθρ.271 Κ.Πολ.Δ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με το νόμο 3994/2011).

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 271 Κ.Πολ.Δ., όπως αυτή τροποποιήθηκε με το νόμο 3994/2011, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 25-07-2011, “1.Αν ο εναγόμενος δεν εμφανιστεί κατά τη συζήτηση ή εμφανιστεί αλλά δεν λάβει μέρος σε αυτήν κανονικά, το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως, αν η αγωγή και η κλήση για συζήτηση επιδόθηκαν σε αυτόν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 2. Αν η αγωγή και η κλήση για συζήτηση δεν επιδόθηκαν εμπρόθεσμα, το δικαστήριο κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση. Διαφορετικά συζητεί την υπόθεση  ερήμην του εναγομένου. 3.Στην περίπτωση ερημοδικίας του εναγομένου, οι περιεχόμενοι στην αγωγή πραγματικοί ισχυρισμοί του ενάγοντος θεωρούνται ομολογημένοι, εκτός αν πρόκειται για γεγονότα για τα οποία δεν επιτρέπεται ομολογία, και η αγωγή γίνεται δεκτή, εφόσον κρίνεται νομικά βάσιμη και δεν υπάρχει ένσταση που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως”. Σύμφωνα δε με την ακροτελεύτια διάταξη, του άρθρου 77 του ως άνω νόμου, “η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει απο τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται ειδικότερα στις επί μέρους διατάξεις”. Επειδή από καμία διάταξη του ίδιου νόμου περιλαμβανομένης και εκείνης του άρθρου 72 παρ.2, δεν ορίζεται ρητά διαφορετική ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης του άρθρου 271 Κ.Πολ.Δ ή άλλος περιορισμός σχετικά με την έκταση εφαρμογής της, αυτή τίθεται σε ισχύ άμεσα από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ και καλύπτει και τις ήδη συζητηθείσες κατά τη ψήφιση του ως άνω νόμου αγωγές επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί κατά την ημερομηνία έναρξης του νόμου, δικαστική απόφαση.

Ο ενάγων εκθέτει στην ένδικη αγωγή ότι είναι αποκλειστικός κύριος του υπό στοιχεία Α-1 διαμερίσματος του πρώτου ορόφου του Α συγκροτήματος της επί τη οδού……. πολυκατοικίας, όπως αυτό ειδικότερα περιγράφεται στο αγωγικό δικόγραφο κατά θέση, όρια και έκταση αξίας 120.000 ευρώ, κειμένου στην κτηματική περιφέρεια του δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής, που περιήλθε στην κυριότητά του κατά την ψιλή του κυριότητα με αγορά (του σχετικού πωλητηρίου συμβολαίου έχοντος νομίμως μεταγραφεί), κατά δε την επικαρπία με κληρονομία της αποβιωσάσης την 13-10-2006 μητέρας του …… Ότι κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης στον ως άνω Δήμο, από παραδρομή δεν υπέβαλλε δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με το ν.2308/1995, όταν δε προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες για την καταχώρησή του, διαπίστωσε ότι από το ΚΑΕΚ του γεωτεμαχίου στο οποίο υφίσταντο τα ακαταχώρητα χιλιοστά επ’αυτού, από τα οποία θα αντλούνταν 32 χιλιοστά για την καταχώρηση της οριζόντιας ιδιοκτησίας του, είχαν αφαιρεθεί 42 χιλιοστά και είχαν καταχωρηθεί σε οριζόντια ιδιοκτησία της εναγομένης με ΚΑΕΚ ……, την οποία προσδιορίζει στο αγωγικό δικόγραφο, μη δυναμένης πλέον συνεπεία της ανωτέρω καταχώρησης, της καταχώρησης και του δικού του εμπράγματου δικαιώματος. Ότι η ιδιοκτησία της εναγομένης, η οποία βρίσκεται σε πολυκατοικία ανεγερθείσα σε άλλο γεωτεμάχιο και σε άλλη οδό του ίδιου δήμου, εμφανίζεται κατόπιν της ανωτέρω εσφαλμένης καταχώρησης, ως οριζόντια ιδιοκτησία της πολυκατοικίας στην οποία υφίσταται η δική του οριζόντια ιδιοκτησία. Μετά από αυτά ζητά να αναγνωριστεί ο ίδιος ψιλός κύριος και η αποβιώσασα μητέρα του  επικαρπώτρια του επιδίκου και να διαταχθεί η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής που καταχωρήθηκε στα κτηματολογικά βιβλία του κτηματολογικού γραφείου Αγίας Παρασκευής.

Η αγωγή παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί κατά την τακτική διαδικασία στο Δικαστήριο αυτό που είναι αρμόδιο καθ’ύλη (άρθρα 6 παρ.2 ν.2664/1998 σε συνδυασμό με 9,10,11 αρ.1, 14 έως 17,18 ΚΠολΔ) και κατά τόπο (άρθρο 29 ΚπολΔ), δεδομένου ότι για το παραδεκτό αυτής, καταχωρίστηκε εμπρόθεσμα στα κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου Αγ.Παρασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ.1 περ.ιβ’ και 5 του ν.2664/1998 και 220 ΚπολΔ (βλ. το με αριθμό πρωτοκ….. πιστοποιητικό καταχώρισης του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου). Είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 6 παρ.1,2 του ν.2664/1998, 513, 1033, 1192, 1198, 1041, 1045 ΑΚ, 70 Κ.Πολ.Δ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ουσίαν ερήμην της εναγομένης.

Κατά της αγωγής δεν υπάρχει ένσταση που να εξετάζεται αυτεπάγγελτα και για τα γεγονότα που αναφέρονται στο δικόγραφό της επιτρέπεται η ομολογία. Πρέπει, κατά συνέπεια, να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ουσίαν, διότι, εφόσον η εναγομένη ερημοδικεί, αποδεικνύονται πλήρως οι πραγματικοί ισχυρισμοί που περιέχονται στο δικόγραφο της αγωγής, δεδομένου ότι θεωρούνται ομολογημένοι, εκ μέρους της ερημοδικαζομένης εναγομένης (άρθρ.271 παρ.3 σε συνδυασμό με το άρθρ. 352 παρ.1 του Κ.Πολ.Δ) και να αναγνωριστεί ότι ο ενάγων είναι ψιλός κύριος, η δε αποβιώσασα στις 13 Οκτωβρίου 2006 μητέρα του ………..επικαρπώτρια του υπό στοιχεία Άλφα ένα (Α-1) διαμερίσματος του πρώτου πάνω από το ισόγειου ορόφου του συγκροτήματος Άλφα (Α) της επί της οδού ………..πολυκατοικίας που φέρεται στα κτηματολογικά βιβλία του κτηματολογικού γραφείου Αγίας Παρασκευής Αττικής με ΚΑΕΚ …., το οποίο έχει εμβαδό 109 τμ και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο γεωτεμάχιο 32/1000 εξ’αδιαιρέτου. Επίσης, να διαταχθεί η διόρθωση της αρχικής εγγραφής που καταχωρήθηκε στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Αγίας Παρασκευής, ώστε το ποσοστό συγκυριότητας του 50% εξ αδιαιρέτου του ΚΑΕΚ ……….. που φέρει ως ιδιοκτήτρια την εναγομένη, να αναγραφεί ο ενάγων ως ψιλός κύριος και η μητέρα του ως επικαρπώτρια του υπό στοιχεία Άλφα ένα (Α-1) διαμερίσματος του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου του συγκροτήματος Άλφα (Α) της επί της οδού ….. πολυκατοικίας, με τίτλο κτήσεως το με αριθμό …. συμβόλαιο αγοράς του συμβολαιογράφου Αθηνών, το οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγ.Παρασκευής στο τόμο …με αριθμό …. Εξάλλου, πρέπει να οριστεί παράβολο για την περίπτωση που η εναγόμενη ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας (άρθρα 501, 502 παρ.1 και 505 παρ.2 του Κ.ΠολΔ)

        ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της εναγομένης.

Ορίζει το παράβολο της ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200) ευρώ.

Δέχεται την αγωγή ως ουσία βάσιμη.

Αναγνωρίζει ότι ο ενάγων είναι ψιλός κύριος, η δε αποβιώσασα στις 13 Οκτωβρίου 2006 μητέρα του…. επικαρπώτρια του υπό στοιχεία Άλφα ένα (Α-1) διαμερίσματος του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου του συγκροτήματος Άλφα (Α) της επί της οδού …. πολυκατοικίας, που φέρεται που φέρεται στα κτηματολογικά βιβλία του κτηματολογικού γραφείου Αγίας Παρασκευής Αττικής με ΚΑΕΚ …… το οποίο έχει εμβαδό 109 τμ και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο γεωτεμάχιο 32/1000 εξ’ αδιαιρέτου.

Διατάζει τη διόρθωση της αρχικής εγγραφής που καταχωρήθηκε στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Αγ.Παρασκευής, ώστε στο ποσοστό συγκυριότητας του 50% εξ’αδιαιρέτου του ΚΑΕΚ ……….. που φέρει ως ιδιοκτήτρια την εναγομένη, να αναγραφεί ο ενάγων ως ψιλός κύριος και η μητέρα του  ως επικαρπώτρια του υπό στοιχεία Άλφα ένα (Α-1) διαμερίσματος του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου του συγκροτήματος Άλφα (Α) της επί της οδού …. πολυκατοικίας,  με τίτλο κτήσεως το με αριθμό 14.446/1979 συμβόλαιο αγοράς του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Πολυχρόνη, το οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου  Αγ.Παρασκευής στο τόμο … με αριθμό ….